Privacybeleid

Home > Privacybeleid

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

 1. Dit is de privacy policy van SKILINE (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door SKILINE (al dan niet via onze website beschikbaar op https://www.yoonly.eu – hierna: de “Website”).

  SKILINE is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door SKILINE en een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

  Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

  Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

 2. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

  In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@skiline.be.

 3. SKILINE behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 1. SKILINE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt (bv. bij contactname, met het oog op of in het kader van een overeenkomst met u, via (registratie en/of inloggen op) het ‘My Skiline’ portaal of het contactformulier op de Website) of wanneer u de Website bezoekt.

  SKILINE is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

 2. SKILINE treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van SKILINE die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3. Hoe kunt u ons contacteren?

U kunt SKILINE contacteren via onderstaande gegevens:

Rechtsvorm: BVBA
Vennootschapsnaam: SKILINE
Maatschappelijke zetel: August Michielsstraat 23,
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0535.979.834
Telefoonnummer: 03 535 45 00
E-mail: info@ski-line.be
Website: https://www.yoonly.eu/

4. Welke gegevens verwerken wij van u?

 1. SKILINE verwerkt volgende gegevens van u:
  – uw persoonlijke identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonof gsm-nummer;
  – financiële gegevens: uw bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
  – elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u
  hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd);
  – persoonlijke kenmerken: uw leeftijd, geslacht en geboortedatum.
 2. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de Website). De verwerking ervan is noodzakelijk voor de doeleinden zoals vermeld in artikel 5 hieronder.

5. Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. SKILINE verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  – Klanten-/reizigers- en leveranciersbeheer:
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze activiteiten als reisorganisator / touroperator en onze wintersportvakanties. Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klanten- /
  reizigersbestanden, leveranciersbestanden, voor orderbeheer, het opvolgen van boekingen, administratie, facturatie, boekhouding en opvolging van de solvabiliteit van klanten/reizigers en leveranciers (incl. onderaannemers, externe dienstverleners, andere touroperators, reisbegeleiders etc.). Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de reis- en/of dienstenovereenkomst met u (o.m. aanbieden, organiseren en verzorgen van volledig omkaderde wintersportvakanties).
  De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst. Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en/of kunnen wij de overeenkomsten met u niet uitvoeren.

  – Het optimaliseren van het reis- en/of dienstenaanbod van SKILINE.

  – Direct marketing:
  Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze wintersportvakanties, zoals promoties, acties of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn. Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van ons (onze) gerechtvaardigd belang(en) om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, gebeurt dit enkel op basis van uw (vrije) toestemming wanneer u uw e-mailadres hebt ingegeven en vervolgens het vakje “Subscribe to our newsletter” hebt aangeklikt op de Website. Uw toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te verzenden aan info@ski-line.be.

  – Het verzorgen van een optimale werking van de Website:
  Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies
  vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

  Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy: https://www.skiline.be/pdf/cookie-policy.pdf

  – De doorgifte aan externe leveranciers, onderaannemers, touroperators, reisbegeleiders en/of andere dienstenverleners of contractspartijen van SKILINE voor de uitvoering van voorgaande punten.

  – Het naleven van toepasselijke wetgeving.

 2. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Websites, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

 

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast SKILINE)?

 1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van SKILINE):

  – partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop SKILINE beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de levering van producten en/of diensten door en van SKILINE (bv. IT leverancier(s), leveranciers van IT diensten inzake web development, webheer, onderhoud, ondersteuning en hosting, betalingsdiensten, marketing diensten, analytische diensten etc.);

  – andere touroperators waarmee SKILINE samenwerkt;

  – reisbegeleiders van SKILINE;

  – de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van SKILINE;

  – de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van SKILINE;

  – de juridische adviseur(s) van SKILINE (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s));

  – de marketing- en communicatiebureaus van SKILINE.

 2. De derde bedrijven of entiteiten aan wie SKILINE gerechtigd of verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie
  gevestigd zijn. SKILINE is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

 

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, (wettelijke) bewaringstermijnen (bv. 5 jaar voor bepaalde sociale documenten) of verjaringstermijnen voor (contractuele) aansprakelijkheid.

8. Wat zijn uw rechten?

 1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door SKILINE. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.
 2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

  – inzage van uw persoonsgegevens. U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan SKILINE u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

  – verbetering van uw persoonsgegevens;

  – verwijdering van uw persoonsgegevens indien:
  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door SKILINE werden verwerkt;
  • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door SKILINE zouden zijn verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

  – beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

  U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:
  • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
  • SKILINE deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van SKILINE zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen
  de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

  U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via info@skiline.be en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In direct marketing mailings van SKILINE wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

 4. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

  U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door SKILINE berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook SKILINE contacteren: info@ski-line.be.
 7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.
 8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan SKILINE op info@ski-line.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

 1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole,
  encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van SKILINE.
 2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.
 3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).
 4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

  In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

  In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u SKILINE contacteren op het e-mailadres info@ski-line.be.

 5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen?
Contacteer ons gerust: info@ski-line.be.