Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

DEEL 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE VAN SKILINE

Artikel 1 Definities

SKILINE”:
SKILINE bv, met zetel te 2000 Antwerpen, Augustmichielsstraat 23 en met ondernemingsnummer 0535.979.834.

“Website” :
De website verbonden aan de domeinnamen skiline.be en skiline.be, eigendom van en uitgebaat door SKILINE, alsook elke andere website die door SKILINE werd ontwikkeld of zou worden ontwikkeld en/of uitgebaat.

“Gebruiker” :
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Website consulteert, hetzij rechtstreeks na het ingeven van de domeinnaam “SKILINE.be” in het URL-veld, hetzij onrechtstreeks na doorverwijzing via een hyperlink op een website van derden, zowel voor commerciële als voor nietcommerciële doeleinden.

 

Artikel 2 Algemeen

§ 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.

§ 2. De Website is gecreëerd door en wordt beheerd door SKILINE.

§ 3. De Gebruiker mag de Website gebruiken en wordt door het gebruik van de Website geacht deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en na te leven. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden’ op de Website.

§ 4. SKILINE heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, naar eigen goeddunken te wijzigen. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe en/of laatste versie van de gebruiksvoorwaarden.

§5. Op de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website is de privacy policy van SKILINE van toepassing, te raadplegen op: https://www.skiline.be/pdf/privacy-policy.pdf , en hieronder sub Deel 3.

§ 6. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepassing van onze bijzondere voorwaarden (hieronder sub Deel 2) en van de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consument (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

 

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

§ 1. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de namen, de tekens, de logo’s, de software, de databanken alsook het geheel van eventuele andere elementen, creaties of informatie begrepen in de Website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan SKILINE of haar licentiegevers. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. deze intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker.

§ 2. In het bijzonder is elke reproductie en elke publieke mededeling van de Website, met inbegrip van de in paragraaf 1 vermelde elementen, te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de overeenkomst(en) met SKILINE), verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van SKILINE of haar licentiegevers.

§ 3. In het bijzonder zijn de namen, de tekens en de logo’s op en de domeinnamen verbonden aan de Website geregistreerde merken en is elke vorm van gebruik ervan verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van SKILINE en de rechthebbenden op deze namen, tekens en logo’s.

§ 4. Indien SKILINE de Gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten opnemen, is het verboden werken door te sturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de Gebruiker zelf de betreffende rechten bezit of over alle vereiste toestemmingen van de rechthebbenden beschikt; het is de Gebruiker in voorkomend geval eveneens verboden bijdragen te laten opnemen die zouden strijden met de Wet of met de rechten van derden. De Gebruiker verbindt er zich toe SKILINE geheel en onvoorwaardelijk, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die het gevolg zouden zijn van een schending van deze bepalingen.

 

Artikel 4 Hyperlinks en verwijzingen

§ 1. Op de Websites kunnen verwijzingen onder de vorm van hyperlinks opgenomen zijn naar andere websites en / of informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden door SKILINE niet gecontroleerd naar inhoud.

§ 2. SKILINE kan geen enkele garantie geven over de juistheid, de kwaliteit en / of de volledigheid van de via de verwijzingen aangeboden informatie. Deze andere websites en informatie blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de houders van die websites en informatie.

§ 3. SKILINE is ten aanzien van de Gebruiker en ten aanzien van derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

3.1. de inhoud van de inhoud van deze informatie of van deze websites en / of informatiebronnen;
3.2. het consulteren van deze informatie of deze websites en / of informatiebronnen en enige beslissing genomen of handeling gesteld op basis van deze informatie;
3.3. de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites en / of informatiebronnen, onverminderd de bepalingen van de privacy policy van SKILINE, te raadplegen op https://www.skiline.be/pdf/privacy-policy.pdf en sub Deel 3;
3.4. de schade die uit voormelde punten zou voortvloeien.

§ 4. Het is de Gebruiker die titularis is van een website niet toegestaan op welke wijze dan ook een hyperlink te voorzien naar de Website, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van SKILINE. § 5. Niettegenstaande het voorgaande, heeft SKILINE het recht te allen tijde de verwijdering van goedgekeurde hyperlinks te vorderen en is de Gebruiker verplicht hieraan onverwijld gevolg te geven zonder dat hij hiervoor enig recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden lastens SKILINE.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid van SKILINE

§ 1. SKILINE ontvangt de beschrijving, het beeldmateriaal en de waardering van de accommodatie op de bestemmingen die worden voorgesteld op de Website of in haar brochures via derden. SKILINE garandeert geenszins de juistheid, de duidelijkheid, de accuraatheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de Website of in haar brochures weergegeven accommodatie. SKILINE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de op de Website of in haar brochures weergegeven accommodatie, noch voor de eventuele schade die daaruit voor de Klant of voor derden zou voortvloeien. SKILINE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige beslissingen genomen of handelingen gesteld door de Gebruiker op basis van de inhoud of informatie op de Website.

§ 2. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de Website doen noch in hoofde van de Klant, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is SKILINE niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of andere schadelijke bestanden via de Website.

§ 3. SKILINE kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

 

Artikel 6 Aanpassing Website

SKILINE heeft het recht de Website en al zijn bestanddelen op elk ogenblik naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Artikel 7 Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan SKILINE via e-mail: info@ski-line.be

 

Artikel 8 Varia

§ 1. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van deze gebruiksvoorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, af- dwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze gebruiksvoorwaarden niet aan.

§ 2. Het gebruik van de Website, deze gebruiksvoorwaarden alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen SKILINE en de Gebruiker en tussen SKILINE en derden, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor eventuele geschillen omtrent het gebruik van de Website alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) bevoegd om kennis te nemen van deze betwisting, onverminderd het recht van SKILINE om te dagvaarden voor de rechtbank die materieel en territoriaal bevoegd zou zijn bij afwezigheid van onderhavig bevoegdheidsbeding.